See content specific to your location.
Continue

California Transparency in Supply Chains

California Transparency in Supply Chains

Verklaring met betrekking tot de Californische Wet op de transparantie in toeleveringsketens

Velcro Companies en haar filialen (gezamenlijk, het “Bedrijf”) ondersteunen de doelstellingen van de Californische Wet op de transparantie in toeleveringsketens, die vereist dat bedrijven de inspanningen bekendmaken die zij hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat hun toeleveringsketens vrij zijn van slavernij en mensenhandel. Daartoe tracht het Bedrijf ervoor te zorgen dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen in onze toeleveringsketen worden gehandhaafd en dat de werknemers eerlijk en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketen te helpen voorkomen:

1. Wij evalueren op gezette tijden onze toeleveringsketen en ons leveranciersbestand om het risiconiveau van elke leverancier te bepalen met betrekking tot slavernij en mensenhandel op basis van onze kennis van hun industrieën en land van herkomst, en indien wij menen dat het risiconiveau te hoog is, zullen wij onze toeleveringsbron verleggen naar een leverancier met een lager risiconiveau. Werknemers en vertegenwoordigers van het Bedrijf brengen op gezette tijden bezoeken aan leveranciers buiten de Verenigde Staten en zullen op basis van hun kennis en informatie vaststellen of de leverancier zich schuldig maakt aan slavernij of mensenhandel of niet. Wij zijn nog niet begonnen met het uitvoeren van onafhankelijke, onaangekondigde inspecties bij leveranciers, noch hebben wij een beroep gedaan op een derde om de risico’s in onze toeleveringsketen te verifiëren.

2. Om te voldoen aan de richtlijn van de wet betreffende de certificering van leveranciers, verklaart elk van onze directe leveranciers aan ons dat zij zich houden aan de Gedragscode voor leveranciers van het bedrijf, die hier te vinden is.

3. Als we reden hebben om aan te nemen dat een leverancier zich niet houdt aan de Gedragscode voor Leveranciers van het bedrijf met betrekking tot Californische Wet op de transparantie in toeleveringsketens, zullen we gepaste stappen ondernemen, waaronder het verwijderen van de leverancier uit het leveranciersbestand van het Bedrijf of, als de overtreding minder ernstig is, de mogelijkheid op het verhelpen van niet-naleving door het ontwikkelen en uitvoeren van een correctief actieplan.

4. Wij zorgen ervoor dat de belangrijkste werknemers van onze inkoop- en toeleveringsorganisatie in het kader van ons inkoopproces worden opgeleid om risico’s in verband met de toeleveringsketen, zoals het identificeren van dwang- of kinderarbeid en actie te ondernemen als daar sprake van is; indien nodig zullen we nagaan of aanvullende of opfriscursussen nodig zijn.

5. Onze Bedrijfsgedragscode bevat formuleringen met betrekking tot slavernij en mensenhandel en wij eisen van elke werknemer dat hij of zij de Gedragscode erkent en naleeft. Het niet naleven van het beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.

Het Bedrijf is van mening dat de hierboven genoemde activiteiten de doelstellingen van de Wet zullen bevorderen en slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketen zullen helpen voorkomen.