See content specific to your location.
Continue

Gedragscode voor werknemers

Beste Leden van de gemeenschap van Velcro Companies,

VIL Ltd en diens dochterondernemingen, samen de “Velcro Companies”, hangen niet alleen af van de vaardigheden, mogelijkheden en het engagement van alle werknemers, maar ook van hun integriteit en gezamenlijk gezond verstand.

Het voortdurende verlangen van Velcro Companies naar uitmuntendheid moedigt ieder van ons aan om te streven naar grotere productkwaliteit en hogere verkoop. Dat is de aard van zaken doen in een concurrentiële economie en het leidt meestal naar een meer efficiënte en succesvolle onderneming. Ongeacht hoe groot de prestatiedrang echter, we mogen het nooit beschouwen als een rechtvaardiging om ethisch of legaal niet volgens de regels te werken. Resultaten zijn belangrijk maar niet zo belangrijk dat we onethische bedrijfspraktijken kunnen of zullen tolereren.

Deze Code vat de essentiële normen van ethiek en gedrag samen die we moeten volgen in onze manier van zaken doen, zowel binnen als buiten de Velcro Companies. De Code is niet bedoeld om alle beleidsregels en procedures van Velcro Companies te omarmen, noch om te dienen als een allesomvattende beknopte handleiding over persoonlijke integriteit en ethiek. Beter gezegd concentreert het zich op die normen die absoluut van groot belang zijn voor het welzijn van Velcro Companies en voor onze relaties met elkaar en onze gemeenschap.

De normen, beschreven in onze Code zijn van toepassing voor alle directeurs, kaderleden, werknemers, consultants, aannemers, verkopers en agenten van Velcro Companies. U bent vereist vertrouwd te geraken met de volledige inhoud van deze Code en aangemoedigd om assistentie te zoeken wanneer zich een vraag of probleem stelt.

Voeg u bij me om ervoor te zorgen dat ons engagement naar ethische normen deel blijft uitmaken van het merk Velcro Companies.

Gabriella Parisse
CEO

De Gedragscode (“Code”) is van toepassing op VIL Ltd en al diens dochterondernemingen (samen “het Bedrijf” of de “Velcro Companies”). De Code is van toepassing op directeurs, kaderleden en werknemers, evenals op aannemers, consultants en iedereen die bevoegd is om te handelen namens het Bedrijf (voor referentiegemak wordt naar alle dergelijke individuen collectief verwezen als “werknemers” in dit document). De Code is niet bedoeld om elke situatie te behandelen die zich zou kunnen voordoen, maar is bedoeld als een verklaring van de algemene principes die ons gedrag zou kunnen geleiden. Zelfs wanneer er geen specifieke richtlijn in de Code is, is het de verantwoordelijkheid van alle werknemers hun gezond verstand te gebruiken, eerlijk te handelen en de hoogste ethische normen te hanteren bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Iedereen, die namens het Bedrijf werkt, moet er naar streven zelfs de schijn van incorrect gedrag te vermijden. Houd rekening met de volgende vragen alvorens enige actie te ondernemen:

 • Is deze actie zowel wettelijk als ethisch?
 • Zal ik redelijk en eerlijk handelen?
 • Leeft deze handeling zowel de geest als de letter van de Code na?
 • Zal deze handeling naar anderen toe als correct overkomen?
 • Is het duidelijk dat het Bedrijf zich niet zou schamen wanneer deze handeling binnen het Bedrijf of door het publiek algemeen bekend zou worden?

Tenzij het antwoord op elk van de voorafgaande vragen “ja” is, mag de handeling niet uitgevoerd worden. Wanneer u niet zeker bent wat te doen, vraag het dan … en blijf het vragen tot u zeker bent dat u het juiste doet.

Overtredingen van de Code vormen een ernstige schending van Bedrijfsbeleid waarvoor de geschikte discipline, tot en inclusief beëindiging, opgelegd zal worden. Werknemers kunnen gevraagd worden een schriftelijk bewijs op te leveren dat ze de Code ontvangen en gelezen hebben. De Code is echter geen contract en is niet bedoeld om enige bijzondere rechten of privileges te verlenen aan enige werknemer, om meer of minder rechten te leveren dan degene, voorzien door de toepasselijke wetgeving, of om enige werknemer recht te geven om in dienst te blijven van het Bedrijf voor een specifieke periode of onder specifieke voorwaarden. Het Bedrijf behoudt het recht om unilateraal de Code en het Bedrijfsbeleid op elk ogenblik aan te passen, zonder voorafgaande verwittiging, in zoverre toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Rapporteringszorgen:

Werknemers worden aangespoord om vermoedelijke schendingen van de Gedragscode te rapporteren aan hun rechtstreekse supervisor, wanneer geschikt. Wanneer discussies met de supervisor niet geschikt blijken te zijn, kunnen werknemers Human Resources, Interne Audit of Wettelijke Afdelingen contacteren. Werknemers kunnen ook vermoedelijke schendingen van de Code vertrouwelijk rapporteren via de Nalevingshotline van het Bedrijf, hetgeen gecontroleerd wordt door het Auditcomité van de Raad van Bestuur van VIL Ltd.

De hotline biedt twee makkelijke manieren voor u om problemen op vertrouwelijke manieren te rapporteren. Beide zijn 24-uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.

 1. Rapporteer zorgen via het Internet op (https://www.velcro.be/onze-beloften/compliance-hotline/). Opties zijn beschikbaar om het rapporteringsformulier weer te geven in uw geprefereerde taal.
 2. Rapporteer problemen via telefoon naar een gratis nummer:
Australia (844) 928-0182 Italy (844) 931-0631
Belgium (844) 928-0183 Mexico (844) 931-0632
Brazil (844) 928-0184 Spain (844) 931-0633
Canada (844) 928-0184 (Outside Line) United Kingdom (844) 931-0634
1-855-350-9393 (English) United States (844) 945-0220
China (844) 928-0185 Uruguay (844) 931-0635
France (844) 928-0186 Vietnam 1-201-0288 (Outside Line)
Germany (844) 931-0636 1-228-0288 (Outside Line)
Hong Kong (844) 931-0630 (844) 945-0220 (English)

Managers en supervisors zijn verantwoordelijk voor het leveren van een overwogen en beredeneerd antwoord op alle dergelijke klachten, hetgeen consulteren van of een rechtstreekse verwijzing naar Human Resources of Juridische Afdelingen kan vereisen.

Het is belangrijk dat alle werknemers zich veilig en comfortabel voelen bij het vrijuit spreken over hun zorgen. Velcro Companies zal geen vorm van vergelding tegen werknemers of anderen verdragen voor het opmaken van te goeder trouw rapporten van mogelijke schendingen van de Code of voor het te goeder trouw deelnemen aan onderzoeken van mogelijke schendingen van de Code. Iedereen die vergeldt (of dit tracht te doen) zal onderworpen worden aan disciplinaire acties overeenkomstig Bedrijfsbeleid en toepasselijke wetgeving.

Het “te goeder trouw” maken van een rapport betekent dat uw rapport geheel in stijl is met het beste van uw kennis en dat u alle informatie, die u heeft, geleverd heeft. Jammer genoeg kan een ethisch programma voorwerp zijn van misbruik. Af en toe, in de naam van “ethiek,” kan een werknemer trachten een andere werknemer schade te berokkenen of zwart te maken via valse beschuldigingen, kwaadwillige geruchten of andere onverantwoordelijke acties. Iedereen die bewust een valse beschuldiging maakt of oneerlijk is tijdens een onderzoek zal voorwerp zijn van disciplinaire acties in overeenstemming met Bedrijfsbeleid en toepasselijke wetgeving.

Wanneer u denkt dat er wraak op u genomen wordt of dat een onderzoek ongepast wordt uitgevoerd, moet u dit dadelijk melden via één van de rapporteringswegen, die bovenaan vermeld werden.

Eens een melding ontvangen wordt, zal het Bedrijf dit dadelijk en grondig onderzoeken. Alle meldingen zullen in zoverre mogelijk, volgens de toepasselijk wetgeving, vertrouwelijk behandeld worden. Gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek zal het Bedrijf corrigerende maatregelen nemen, naarmate dit gepast is. Regels voor schendingen van deze Code of Bedrijfsbeleid zullen variëren en afhangen van de aard en ernst van de schending. Regels kunnen corrigerende maatregelen omvatten zoals mondelinge berisping, schriftelijke berisping of schorsing of ontslag. Bepaalde schendingen kunnen ook gerapporteerd worden aan strafrechtelijke of burgerlijke instanties, naarmate vereist of gepast.

Velcro Companies is toegewijd aan de naleving van alle wetten inzake werk en werkgelegenheid. Het Bedrijf is een werkgever die gelijke werkgelegenheid aanbiedt, is toegewijd aan het verstrekken van een werkplaats waar de werknemers worden aangenomen, getraind, gecompenseerd en bevorderd op een manier zonder discriminatie en intimidatie gebaseerd op ras, kleur, nationale herkomst, geslacht, gender, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geloof, veteranenstatus, leeftijd, handicap of andere beschermde categorieën. Alle werknemers en sollicitanten zullen worden behandeld op een rechtvaardige, consistente en niet-discriminerende wijze op basis van verdienste en vermogen. Van werknemers wordt verwacht dat ze elkaar rechtvaardig, eerlijk, en met waardigheid en respect behandelen. Het Bedrijf verwacht van al zijn leveranciers en agenten dat ze evenzo toegewijd zijn aan deze beginselen. Het Bedrijf is ook toegewijd aan het handhaven van een werkplaats waar gezondheid en veiligheid onze grootste prioriteit zijn, naast het produceren en verkopen van producten die veilig zijn. Het Bedrijf streeft naar werkplaatsen zonder ongelukken en de naleving van alle overheidsvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het Bedrijf zal pesten op het werk niet toestaan en zal degene disciplineren die zich hieraan schuldig maken.

Velcro Companies gelooft dat alle werknemers het recht hebben om te werken in een omgeving die vrij is van alle vormen van sexuele intimidatie. Velcro Companies verbiedt sexuele intimidatie, of het nu op het werk, online, bij externe werkopdrachten is, inclusief op sites van klanten, of tijdens door Velcro Companies gesponsorde sociale of niet-sociale functies, evenementen of programma’s. Velcro Companies verbiedt sexuele intimidatie, zelf in omstandigheden waarbij het gedrag niet beschouwd wordt als onwettig onder de toepasselijke wetgeving. Mocht sexuele intimidatie voorvallen, zal Velcro Companies gepaste corrigerende maatregelen nemen om verderzetting of herhaling ervan te beletten. Elke persoon, die zich schuldig heeft gemaakt aan sexuele intimidatie, zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, tot en inclusief, zonder beperking, ontslag.

Velcro Companies houdt zich aan het engagement om een werkomgeving te creëren die een cultuur illustreert die vrij is van om het even welke onwettige discriminatie. Onwettige discriminatie omvat over het algemeen de aanstelling, het bevorderen, de discipline, het ontslaan en andere acties die de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden beïnvloeden vanwege onjuiste overwegingen van ras, kleur, nationale herkomst, geslacht, gender, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geloof, veteranenstatus, leeftijd, handicap of alle andere factoren voor zover beschermd door de antidiscriminatiewet. Omdat we doorgaan met het bevorderen van praktijken m.b.t. gezondheid en veiligheid binnen onze gemeenschap, worden werknemers niet ontslagen, gedisciplineerd of gediscrimineerd vanwege zaken in verband met COVID-19. We zullen ernaar streven het welzijn van onze werknemers, bezoekers, leveranciers en klanten te ondersteunen en beschermen.

Velcro Companies is geëngageerd tot correcte behandeling van persoonlijke informatie van werknemers, aannemers, klanten en andere partijen, consistent met de toepasselijke wetgeving. Persoonlijke informatie van werknemers en aannemers kan het volgende omvatten:

 • Door de overheid uitgevaardigde identificatienummers
 • Medische geschiedenis of redenen voor belemmeringen
 • Salaris en bonusinformatie en prestatiereviews

Wanneer de aard van uw job u toegang tot persoonlijke informatie toestaat, heeft u een plicht hier enkel toegang toe te nemen naarmate dit nodig is om uw job ethisch en wettelijk uit te voeren. Dit betekent eveneens dat u dergelijke informatie niet mag delen met anderen, inclusief collega’s, tenzij er een noodzaak voor het bedrijf is. U draagt eveneens een verantwoordelijkheid
om niet-toegestane vrijgave te beletten en om ervoor te zorgen dat deze informatie correct opgeslagen, overgedragen en verwijderd wordt. Alle persoonlijke informatie moet overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving en Bedrijfsbeleid behandeld worden, en werknemers moeten dadelijk beveiligingsschendingen van persoonlijke informatie melden. Contacteer, voor meer informatie over de vereisten met betrekking tot hoe persoonlijke informatie gebruikt mag worden, de Juridische afdeling.

Alle werknemers hebben een plicht om verstandige zakelijke besluiten te nemen in het beste belang van het Bedrijf, zonder beïnvloeding door persoonlijke belangen of winst. U moet elke vermenging vermijden, evenals de schijn van vermenging, tussen uw persoonlijke belangen en de belangen van het Bedrijf. Een vermenging bestaat wanneer uw belangen, plichten, verplichtingen of activiteiten, of die van een familielid kunnen zijn of zijn, in conflict of incompatibel met de belangen van het Bedrijf of wanneer acties die u neemt, waar u persoonlijk winst uithaalt, beschouwd kunnen worden als acties van het Bedrijf. Werknemers moeten ook op hun hoede zijn voor en situaties vermijden die werknemers van klanten kunnen veroorzaken hun eigen reglementeringen of hun gedragsnormen te schenden of de schijn ervan te opwekken. Belangenvermenging stelt on Bedrijf bloot aan verhoogd nauwkeurig onderzoek en kritiek en kan de geloofwaardigheid van het Bedrijf en het vertrouwen dat anderen in ons stellen ondermijnen.

Zonder de voorafgaande geschreven goedkeuring van de Algemene Raad, (i) mag u niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, een materieel financieel belang hebben (hetzij als investeerder, lener, eigenaar, werknemer of anders) in n concurrent, klant of leverancier, en (ii) je moet u betrokkenheid vermijden bij enige zakelijke verhandelingen met Velcro Companies, hetzij persoonlijk of via een bedrijf of entiteit waarin u, of een nauw familielid, een materieel financieel belang heeft (hetzij als investeerder, lener, eigenaar, werknemer of anders).

Dit verbod is niet van toepassing op passieve investeringen in een beleggingsmaatschappij of gelijkaardig investeringsvehikel, of bij minder dan één (1%) van de beschikbare stock van een beursbedrijf. Mocht zich een zakelijke, financiële of persoonlijke belangenvermenging voordoen, of zelfs de schijn ervan opwekken,moet u dit onmiddellijk openbaren aan de Algemene Raad voor review. In bepaalde gevallen kan openbaring niet voldoende zijn en kan het bedrijf vereisen dat het gedrag gestopt moet worden of dat genomen acties waar mogelijk omgekeerd moeten worden.

Het intellectueel eigendom van het Bedrijf is één van diens meest waardevolle activa. Intellectueel eigendom omvat copyrights, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, ontwerprechten, logo’s, expertise en ander immaterieel industrieel of commercieel eigendom. Het Bedrijf beschermt en, wanneer gepast, legt diens intellectuele eigendomsrechten op. Het Bedrijf respecteert eveneens het intellectuele eigendom van derden. Het is het beleid van het Bedrijf om niet bewust de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden.

Als werknemer behoort het intellectueel eigendom, dat u creëert voor het Bedrijf, aan het Bedrijf toe. Dit “werkproduct” omvat uitvindingen, ontdekkingen, ideeën, handelsmerken, verbeteringen, softwareprogramma’s, illustraties en werken van auteurschap. Dit werkproduct is het eigendom van het Bedrijf (het behoort niet tot individuen) wanneer het gecreëerd of ontwikkeld werd, geheel of gedeeltelijk, tijdens Bedrijfstijd, als onderdeel van uw plichten of via het gebruik van Bedrijfsbronnen of informatie.

Het is eveneens uw plicht ons intellectueel eigendom te beschermen. Wanneer u zorgvuldig omspringt me de regels met betrekking tot vertrouwelijke informatie (onderaan) is dat al een belangrijk aspect van de bescherming. Bovendien dient u de tijd te nemen om te leren over de handelsmerken van Velcro Companies en hoe ze kunnen en moeten gebruikt worden door onze werknemers en klanten en, in het bijzonder, wat een schending vormt van onze handelsmerkrechten. Informatie over dit onderwerp kan op de Juridische Afdeling verkregen worden.

Eén van de meest belangrijke activa van het Bedrijf is diens vertrouwelijke informatie. Het Bedrijf is geëngageerd tot het beveiligen van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie en andere vertrouwelijke Bedrijfsactiva. Wanneer een werknemer in dienst komt van het Bedrijf draagt hij een verantwoordelijkheid om de bedrijfsgeheimen van het Bedrijf te beschermen en om bedrijfsinformatie vertrouwelijk te houden, zowel terwijl hij/zij in dienst is als wanneer de werkgelegenheid beëindigd wordt. Tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten hebben veel werknemers toegang tot bepaalde informatie die als vertrouwelijk beschouwd moet worden om de belangen en rechten van het Bedrijf, individuele werknemers en/of betrokken derden te beschermen. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie van een bedrijf zijn nieuwe productontwikkelingen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, marketingplannen, prijszettingsstratgieën, klantengegevens, productiemethoden, productarchitectuur, machinepark, financiële informatie en persoonlijke gegevens, evenals elke andere informatie die niet algemeen bekend is aan het publiek of elke informatie die nuttig kan zijn voor concurrenten of schadelijk voor het Bedrijf of diens klanten wanneer in de openbaring gebracht.

Alle werknemers moeten vertrouwelijke informatie van het Bedrijf met gepaste zorg behandelen. Wanneer er een bedrijfsnood bestaat om vertrouwelijke informatie buiten het Bedrijf te verzenden, is de verzender verantwoordelijk voor het verzekeren dat er een vertrouwelijkheidsovereenkomst is met de persoon of entiteit die de informatie ontvangt, de gebruiks- en vrijgaverechten en -verplichtingen stipulerend. Hou rekening met uw omgeving bij het praten op een mobiele telefoon of op een openbare plaats. Vertrouwelijke informatie van het Bedrijf moet beveiligd zijn, ofwel in schriftelijk, elektronisch of ander formaat. Contacteer, wanneer u vragen heeft over of nood heeft aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst, de Juridische Afdeling.

Vertrouwelijke informatie van een klant beveiligd houden en het correct gebruiken is eveneens topprioriteit voor het Bedrijf. U moet alle vertrouwelijke informatie, die klanten of derden met u delen, beveiligen. U moet er eveneens voor zorgen dat dergelijke informatie enkel gebruikt wordt voor de redenen waarvoor de informatie verzameld werd, tenzij verder gebruik toegestaan wordt door de wet. Vertrouwelijke informatie van een klant of derden omvat alle niet-openbare informatie over een specifieke klant/derde, inclusief zaken zoals naam, adres, telefoonnummers, financiële informatie, enz. Werknemers mogen geen vertrouwelijke informatie van derden aanvaarden tenzij deze ondersteund wordt door legitieme bedrijfsdoeleinden en gedekt door een schriftelijke verklaring die de gebruiks- en vrijgaverechten en -verplichtingen stipuleert.

Alle vertrouwelijke informatie in een schriftelijke of elektronische opslagversie (CD’s, thumb drives, enz.) moeten correct opgeslagen worden en bewaard in afgesloten bestanden of andere geschikte veilige locaties en opslagplaatsen. Bovendien is gepaste zorg ook vereist bij het verwijderen van vertrouwelijke informatie.

De Bedrijfsactiva zijn bronnen die enkel gebruikt mogen worden voor legitieme Bedrijfsdoeleinden. Activa omvatten zowel immateriële activa zoals vertrouwelijke informatie en fysiek eigendom zoals gebouwen, machinepark, kantoormateriaal, computers, telefoons en inventarissen. Elke werknemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van de activa van het Bedrijf, die ze beheren en om deze activa te beschermen tegen verlies, diefstal of misbruik. Denk er aan dat deze instrumenten eigendom zijn van het Bedrijf en gebruikt moeten worden op een manier die consistent is met de Gedragscode en het Communicatiebeleid van de Werknemer van het Bedrijf.

In sommige gevallen is het werknemers toegestaan Bedrijfseigendom te gebruiken, zoals computers, telefoons en andere elektronische toestellen, voor beperkte persoonlijke doeleinden. Tenzij anders gereglementeerd door toepasselijke wetgeving mag u geen verwachting van privacy hebben in een elektronisch toestel of andere communicatitoestel (inclusief e-mails of tekstberichten) die u aangaat of creëert, bekijkt, toegang toe hebt, ontvangt of bewaart op Bedrijfssystemen, toestellen, of netwerken. Het Bedrijf mag ook de inhoud inspecteren van uw werkplek, pakketten, dozen, persoonlijke zaken (bv. handtassen, aktetasjes), kastjes, kantoormateriaal (bv. archiefkasten en bureaus), elektronisch materiaal en bewaartoestellen (bv. computers, mobiele telefoons en tablets) en Bedrijfsvoertuigen voor zaken of veiligheidsredenen.

Accurate en betrouwbare dossiers zijn cruciaal voor de zaken van het Bedrijf. Het Bedrijf is geëngageerd tot het onderhouden van accurate Bedrijfsdossiers en accounts om te zorgen voor wettelijke en ethische bedrijfspraktijken en om frauduleuze activiteiten te beletten. U moet begrijpen op welke manier u alle dossiers accuraat moet voorbereiden en alle processen, vereist voor uw job, moet voltooien. Vraag zeker aan uw rechtstreekse wanneer u zich ooit onzeker voelt over wat vereist wordt.

Bedrijfsdossiers omvatten reserveringsinformatie, payroll, roosters, reis- en onkostenrapporten, e-mails, boekhouding en financiële gegevens, meting- en prestatiedossiers, elektronisch databestanden en alle andere dossiers die behouden blijven in de gewone loop van zakendoen. All Bedrijfsdossiers moeten volledig, accuraat en betrouwbaar zijn in alle materiële opzichten. Er is nooit een reden om valse of misleidende invoeren te maken. Niet-vrijgegeven of niet-geregistreerde fondsen, betalingen of ontvangsten zijn inconsistent met onze bedrijfspraktijken en zijn verboden.

Het is ook uw verantwoordelijkheid als werknemer van het Bedrijf om open en volledige vrijgave te geven aan en volledig samen te werken met externe accountants in verband met een audit van de financiële uittreksels van het Bedrijf. Wanneer u reden hebt om te geloven dat één van de boeken en dossiers van het Bedrijf inaccuraat of onvolledig zijn, bent u vereist dit onmiddellijk te melden aan uw manager, de Chief Financial Officer of de Algemene Raad.

De bedrijfsdossiers van Velcro zijn diens bedrijfsgeheugen, bewijs leverend van acties en besluiten en gegevens en informatie bevattend die cruciaal zijn voor de continuïteit van de zaken van het Bedrijf. Dossiers omvatten alle vormen van informatie, gecreëerd of ontvangen door het Bedrijf, hetzij originelen of kopieën, ongeacht d media. Alle dossiers zijn het eigendom van het Bedrijf. Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het correct etiketteren en zorgvuldig behandelen van vertrouwelijke, gevoelige en gedeponeerde informatie en het beveiligen wanneer het niet in gebruik is. Wanneer u ook bewust bent gemaakt dat documenten van een bepaald type vereist kunnen zijn in verband met een rechtzaak of overheidsonderzoek, moet u dadelijk de Juridische Afdeling op de hoogte brengen, alle mogelijke relevante documenten bewaren en dadelijk gewone vrijgave van mogelijke documenten, die betrekking hebben op de onderwerpen van het onderzoek of de rechtzaak opschorten. Contacteer, wanneer u onzeker bent over de noodzaak om bepaalde documenten te behouden, de Juridische Afdeling.

In alle bedrijfsinspanningen zal Velcro Companies fair, energiek en eerlijk concurreren in overeenstemming met ethische normen en binnen de marge van toepasselijke wetgeving. Terwijl werknemers, tijdens het normale bedrijfsverloop, informatie kunnen verkrijgen over andere bedrijven mogen werknemers geen informatie verkrijgen via incorrecte middelen. Het Bedrijf neemt geen werknemers van concurrenten in dienst als een vorm van het bekomen van vertrouwelijke informatie van een andere partij. Verschillende wetten leggen boetes op voor bedrijfsspionage en diefstal, inclusief strafrechtelijke straffen voor individuen en ondernemingen die bedrijfsgeheimen stelen of trachten te stelen of bewust gestolen bedrijfsgeheimen ontvangen of in bezit hebben.

Werknemers mogen nooit een huidige of vroegere werknemer van een concurrent aanmoedigen om vertrouwelijke informatie over zijn of haar werkgeverszaken vrij te geven. Wanneer werknemers informatie aangeboden krijgen over een concurrent moeten ze informeren of het vertrouwelijk is en weigeren dergelijke vertrouwelijke informatie te aanvaarden.

Legitieme bronnen van concurrentiële informatie omvatten openbaar beschikbare informatie zoals nieuwsaccounts, branche-enquêtes, weergaven van concurrenten bij conferenties en tradeshows en informatie die openbaar beschikbaar is op het Internet. Werknemers kunnen ook concurrentiële informatie winnen door een licentie te bekomen om de informatie te gebruiken of eigenlijk het eigendomsrecht van de informatie aankopen. Bij het werken met consultants, verkopers en andere partners moeten werknemers ervoor zorgen dat ze het Bedrijfsbeleid rond het verzamelen van concurrentiële informatie begrijpen en volgen.

Terwijl sociale voorzieningen zoals redelijke maaltijden en/of entertainment geschikt kunnen zijn als manier om goodwill en vertrouwen in bedrijfsrelaties te stimuleren, moet elke werknemer situaties vermijden die hun vermogen, om te handelen in het beste belang van van het bedrijf of die onethisch of illegaal gedrag inhouden, beïnvloeden of schijnen te beïnvloeden. Overeenkomstig, om dit beleid na te leven, moeten werknemers niets van waarde aanvaarden van partijen waarmee het Bedrijf een eigenlijke of potentiële bedrijfsgerelateerde band heeft, inclusief eigenlijke of potentiële klanten, leveranciers, verkopers en aannemers (of de familieleden van één van de voorafgaande) (collectief “externe partijen”) bij omstandigheden waarbij u zich verplicht of verleid kan voelen om de donor terug te betalen met bedrijfszaken. Geef externe partijen niets van waarde bij omstandigheden waarbij ze zich evenzo verplicht of verleid kunnen voelen om het Bedrijf met zaken terug te betalen. De volgende specifieke regels worden uitgevaardigd om u bij te staan in het aanpakken van dergelijke zaken:

Ontvangen:

 • Verzoek niet voor of vraag geen geschenken, entertainment, maaltijden of gunsten aan bij externe partijen.
 • Aanvaard geen reis en/of overnachtingen betaald door een externe partij, tenzij de gerelateerde reis en overnachting noodzakelijk is voor het leiden van Bedrijfszaken en tenzij uw supervisor vooraf de regeling schriftelijk goedgekeurd heeft na het bekijken van de specificaties.
 • Maaltijden en/of entertainment kan aanvaard worden wanneer u een gast bent van de gastheer/externe partij en de maaltijd of entertainment en legitiem bedrijfsdoel heeft, redelijk is en onregelmatig gebeurt.
 • Geschenken en gunsten van externe partijen (i.e. dingen van meer dan nominale waarde die niet tegemoetkomen aan de bovenstaande voorwaarden voor maaltijden en/of entertainment) mogen niet aanvaard worden bij het ontbreken van voorafgaande toestemming door de Algemene Raad.
 • Cashgeschenken mogen nooit aanvaard worden. Elk aanbod van cash moet onmiddellijk gemeld worden aan de Juridische Afdeling.

Geving:

 • Maaltijden, entertainment en/of geschenken kunnen enkel aan externe partijen geleverd worden wanneer ze dienen voor een legitiem bedrijfsdoeleinde, redelijk en consistent zijn met toepasselijke wetgeving, onregelmatig gebeuren en het Bedrijfsbeleid rond uitgaven/reizen naleven. Bovendien moeten mogelijke geschenken bescheiden in waarde zijn en, waar uitvoerbaar, het logo van Velcro Companies dragen.
 • Cash mag nooit cadeau gegeven worden.
 • Geef geen geschenken, maaltijden, gunsten of entertainment van enige waarde aan of ten voordele van een regeringsofficial of -werknemer.

Het is het Bedrijfsbeleid om zowel de letter als de geest van toepasselijke wetgeving na te leven. Velcro Companies streeft ernaar een verantwoordelijke bedrijfsburger te zijn in elke gemeenschap waarin het actief is.

Velcro Companies is er trots op een bedrijf te zijn dat werkt met integriteit, goede keuzes maakt en ernaar streeft het juiste te doen in elk aspect van diens zaken. Het Bedrijf daagt voortdurend diens werknemers uit om te bepalen wat het in de wereldwijde economie van vandaag de dag betekent een verantwoordelijk bedrijf te zijn en werkt er aan om die definitie te vertalen naar gedrag en verbeteringen op het Bedrijf. Het Bedrijf is op zoek om diens sociale en milieu-inspanningen op één lijn te brengen met diens bedrijfsdoelen en blijft zowel kwalitatieve als kwantitatieve meetfuncties ontwikkelen om deze vooruitgang te beoordelen.

Velcro Companies is committed to upholding fundamental human rights and believes that all human beings around the world should be treated with dignity, fairness, and respect.

Velcro Companies is geëngageerd tot het moreel steunen van fundamentele mensenrechten en gelooft dat alle mensen doorheen de wereld met waardigheid, eerlijkheid en respect behandeld moeten worden.

Velcro Companies waarborgt dat geen enkele werknemer zal worden gedwongen om te werken tegen zijn wil. Werknemers zullen niet worden onderworpen aan enige vorm van dwangarbeid, frauduleuze, verplichte arbeid, contractarbeid of gevangeniswerk. Alle medewerkers werken vrijwillig en hebben de vrijheid om hun dienstverband te allen tijde te beëindigen, mits een redelijke vooraankondiging, zonder enige sancties.

Velcro Companies is geëngageerd tot zakendoen op een milieuvriendelijke verantwoordelijke manier. Het Bedrijf ondersteunt duurzaamheid binnen sleutelgebieden als energie, water en afvalbeheer. Het Bedrijf heeft interne initiatieven gecreëerd die natuurlijke bronnen bewaren, minder werkingsafval creëren, minder energie gebruiken en die economisch gezond zijn.

Velcro Companies waarborgt dat geen enkele werknemer zal worden gedwongen om te werken tegen zijn wil. Werknemers zullen niet worden onderworpen aan enige vorm van dwangarbeid, frauduleuze, verplichte arbeid, contractarbeid of gevangeniswerk. Alle medewerkers werken vrijwillig en hebben de vrijheid om hun dienstverband te allen tijde te beëindigen, mits een redelijke vooraankondiging, zonder enige sancties.

Velcro Companies is toegewijd aan het welzijn van alle kinderen. Het Bedrijf houdt zich aan alle toepasselijke wetten betreffende de vereiste minimumleeftijd en arbeidsnormen. Velcro Companies verbiedt strikt het gebruik van kinderslavernij, mensenhandel of enige illegale activiteiten (die het fysieke, mentale en emotionele welzijn van elk kind bedreigen) binnen onze bedrijfsprocessen en toeleveringsketen. We geven de prioriteit aan veiligheid, gezondheid, welzijn en opleidingskansen van onze jeugd en zijn sterk geëngageerd in kinderwelzijn binnen onze gemeenschap.

Velcro Companies is geëngageerd tot faire bedrijfspraktijken en het naleven van alle antitrustwetten. Antitrust- of “competitie” wetten bestaan in de meeste landen waar het zaken doet. Hun doel is om te verzekeren dat markten concurrentieel en efficiënt werken. Deze wetten verbieden over het algemeen “handelsbelemmeringen”, die kenmerkend een bepaald gedrag omvatten met, of gericht op, concurrenten, klanten of leveranciers, dat een negatieve impact heeft op concurrentie binnen de markt.

U moet bijzonder voorzichtig zijn wanneer u interageert met werknemers of vertegenwoordigers van de concurrentie van het Bedrijf of wanneer u handel drijft met diens verdelers. U moet uitzonderlijke zorg gebruiken om discussies, gerelateerd aan specifieke klanten, mogelijke kandidaten, prijszetting of andere bedrijfsvoorwaarden met concurrenten te vermijden, vooral bij vergaderingen van de beroepsvereniging of andere branche- of handelsevenementen waar concurrenten kunnen interageren. Met verdelers is het belangrijk om te herinneren dat, terwijl we prijszetting voor eindgebruikers kunnen voorstellen, we met zeer weinig uitzonderingen niet moeten trachten de prijs te controleren waarvoor onze verdelers onze producten doorverkopen.

Antitrustwetten kunnen complex zijn en deze Gedragscode is niet bedoeld als een allesomvattende overzicht van de wetgeving op dit vlak en is geen vervanging voor expert raad. U moet uw supervisor of de Juridische Afdeling contacteren met vragen over de wettelijkheid van praktijken of gedrag onder de antitrust- en concurrentiewetten.

Het is de verantwoordelijkheid van het Bedrijf om het Bedrijf en diens producten in marketing-, adverterings- en verkoopsmaterialen accuraat te vertegenwoordigen. Moedwillig misleidende berichten, het weglaten van belangrijke feiten of valse claims over producten, individuen, concurrenten of hun productdiensten of werknemers van Velcro Companies is inconsistent met onze Bedrijfswaarden en is ten strengste verboden.

Haast elke land ter wereld heeft wetten die omkoperij, smeergeld en andere incorrecte betalingen verbieden. Velcro Companies houdt zich niet bezig met, tolereert geen of staat geen omkoperij, corruptie of gelijkaardige bedrijfspraktijken toe. Dit betekent dat, onder andere, alle werknemers globale anti-omkoop en anti-corruptiewetten moeten volgen, inclusief de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) en de U.K. Bribery Act, in alle zakelijke handelingen wereldwijd (ongeacht locatie). Geen werknemer, kaderlid, agent van het Bedrijf of onafhankelijke aannemer, die handelt namens het Bedrijf, mag omkoping of andere incorrecte bonussen leveren of voorzien aan om het even wie van het Bedrijf om zaken of een oneerlijk voordeel te bekomen. Omkoping wordt gedefinieerd als rechtstreeks of onrechtstreeks iets van waarde aanbieden of geven (bv. geschenken, geld of beloften) om actie te beïnvloeden of op te wekken, of om een incorrect voordeel te verwerven of wat zou lijken op verwerven. De FCPA is voornamelijk van toepassing op omkoperij, aangeboden aan regeringsofficials en kan moelijk zijn om verklaard te worden in landen waar dergelijke officials ook functies bekleden in bedrijfsentiteiten. De meeste andere anti-omkoperij functies verbieden vormen van omkoperij, ongeacht het doel.

Import-/Exportwetten naleven:

Veel landen waarin het Bedrijf actief is, hebben import- en exportwetten en reglementeringen. Deze wetten beperken overdrachten, het exporteren en de verkoop van producten of technische gegevens aan en van bepaalde voorgeschreven landen en personen, evenals het opnieuw exporteren van bepaalde van dergelijke items van het ene land aan een ander. Wanneer uw functie het importeren en exporteren van op export gecontroleerde goederen en gegevens betreft, bent u verantwoordelijk voor het kennen en volgen van deze wetten.

Zakendoen met bepaalde landen kan resulteren in het opleggen van economische sancties. De wetten van meerdere landen verbieden ook transacties met bepaalde personen of entiteiten, die export-gerelateerde wetgeving geschonden hebben of waarvan geloofd wordt dat ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Wanneer u of een entiteit, die het Bedrijf vertegenwoordigt, overweegt om zaken te doen in een land waar sancties opgelegd zouden kunnen zijn, moet u de Juridische Afdeling contacteren alvorens actie te ondernemen of aan de agent toestaan actie te ondernemen vanwege het Bedrijf. Bovendien moet het Bedrijf due diligence uitvoeren vóór elke transactie die een internationaal element heeft om te bepalen of er enige toepasselijke sancties zijn. Schendingen van deze wetten kunnen resulteren in grote boetes evenals op persoonlijke strafrechtelijke aanklachten tegen de betrokkenen, dus is het zeer belangrijk voorzichtig op dit vlak te zijn.

Samenwerken met Regulatoren:

Het Bedrijf moet waakzaam zijn in het tegemoetkomen van diens verantwoordelijkheden om de relevante wetgeving en reglementeringen na te leven. Het is van cruciaal belang om eerlijk en fair te handelen met alle regeringsvertegenwoordigers en wetshandhavers.

Alle werknemers moeten volledig meewerken met geldige regeringsaanvragen en vragen naar informatie overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

Dit betekent:

 • Informeer, in elke situatie waarbij u persoonlijk gecontacteerd wordt door een regerings- of gereguleerde vertegenwoordiger en gevraagd wordt om informatie te leveren, uw supervisor onmiddellijk. Uw supervisor zal correct handelen of de correcte afdeling contacteren voor begeleiding.
 • Vraag, wanneer een correct geïdentificeerde regeringsvertegenwoordiger van plan is een Bedrijfsfaciliteit of Bedrijfsdossiers te inspecteren, hem te wachten terwijl u uw rechtstreekse supervisor, een lid van de directie of de Juridische Afdeling contacteert. Wanneer ze niet willen wachten, belet hen dan NIET de faciliteit binnen te gaan, maar contacteer nog steeds uw Supervisor, een lid van de directie of de Juridische Afdeling.
 • Lever nooit valse of misleidende informatie aan een regeringsofficial of -vertegenwoordiger of vernietig nooit dossiers die relevant zijn voor een onderzoek. Gelijkaardig vraag of stimuleer geen andere werknemer om dit te doen.

U kan het politieke proces steunen via persoonlijke bijdragen of door vrijwillig uw persoonlijke tijd aan de kandidaten van uw keuze te geven. Deze activiteiten mogen echter niet uitgevoerd worden tijdens Bedrijfstijd of het gebruik van mogelijke bedrijfsbronnen betrekken zoals telefoons, computers of voorraden. U mag geen politieke bijdragen doen of toezeggen namens het Bedrijf.

Het Bedrijf moedigt alle werknemers aan om te stemmen en actieve leden te zijn in politieke processen. Het Bedrijf legt echter de volgende beperkingen op:

 • Bedrijfsfondsen mogen niet gedoneerd worden aan een politieke partij, kandidaat of campagne.
 • Bedrijfseigendom of werktijd mag niet gebruikt worden om een politieke partij, kandidaat of campagne te assisteren.
 • Werknemers mogen niet vergoed worden voor persoonlijke politieke activiteiten.
 • Geen werknemer mag hun persoonlijke inzichten of overtuigingen (inclusief door mededelingen of ander materiaal te posten of te verdelen) promoten op of rond Bedrijfsgebouwen
 • Werknemers mogen niet aanduiden of suggereren dat ze voor het Bedrijf praten of dat het Bedrijf hun inzichten ondersteunt.

Velcro Companies ondersteunt gemeenschapsontwikkeling doorheen de wereld. Bedrijfswerknemers kunnen bijdragen aan deze inspanningen of kunnen verkiezen bij te dragen aan organisaties van hun eigen keuze. U mag echter geen Bedrijfsbronnen gebruiken om persoonlijk liefdadigheids- of andere non-profit instellingen te ondersteunen. Contacteer de Juridische Afdeling wanneer u vragen heeft over toelaatbaar gebruik van Bedrijfsbronnen.

Het doel van Velcro Companies is voor elk van ons, als werknemers, om te werken volgens de hoogst mogelijke normen. Het is in ieders voordeel om op zo’n manier in het Bedrijf te werken dat wettelijk en ethisch gedrag bij al onze bedrijfsactiviteiten aanmoedigt. We hopen dat de richtlijnen en processen, die in deze Code geleverd werden, u een duidelijk begrip bieden van ons engagement en het meer waarschijnlijk maken dat we onze doelstelling kunnen bereiken om volgens de hoogst mogelijke normen te werken.