See content specific to your location.
Continue

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers

Deze Gedragscode voor Leveranciers bevat de verwachtingen van Velcro Companies en zijn filialen (gezamenlijk het “Bedrijf”) op het gebied van zakelijke integriteit, arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid van werknemers en milieubeheer. Leveranciers, verkopers, aannemers, consulenten, agenten en andere leveranciers van goederen en diensten (gezamenlijk “Leveranciers”) die zaken doen met het Bedrijf zijn verplicht zich te houden aan deze Gedragscode voor Leveranciers. We vragen u uw werknemers attent te maken op onze Gedragscode voor Leveranciers. De Gedragscode voor Leveranciers van het Bedrijf is bedoeld als aanvulling op de andere beleidslijnen en normen van het Bedrijf waarnaar hierin wordt verwezen. De naleving van de principes in deze Gedragscode voor Leveranciers vormt een aanvulling op eventuele andere contractuele verplichtingen die de Leverancier met het Bedrijf kan hebben in het kader van inkooporders, service- of leveringsovereenkomsten, of andere documentatie tussen het Bedrijf en de Leverancier die van toepassing is op de levering van goederen en diensten aan het Bedrijf.

Principes van bedrijfsvoering

Het Bedrijf verwacht van zijn Leveranciers dat zij op ethische wijze zaken doen, met inachtneming van de wet, met integriteit, eerlijkheid en transparantie, en dat zij zich houden aan de volgende principes:

1. Het naleven van de wet- en regelgeving. Leveranciers dienen hun activiteiten uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en voorschriften van de landen waarin zij hun activiteiten uitvoeren.

2. Het verbieden van kinderarbeid. Leveranciers dienen alleen werknemers in dienst te nemen die voldoen aan de toepasselijke wettelijke minimumleeftijd die is vastgelegd in de nationale wet- of regelgeving, en die voldoen aan de relevante normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Het is verboden kinderen werk te laten verrichten dat hun mogelijkheden om naar school te gaan op ongepaste wijze belemmert, of werk dat hen blootstelt aan onnodige lichamelijke risico’s die hun lichamelijke, geestelijke of emotionele ontwikkeling kunnen schaden.

3. Het verbieden van elke vorm van verplichte arbeid of dwangarbeid. Leveranciers dienen geen gebruik te maken van onbetaalde arbeid, dwangarbeid, slavernij of onbetaalde dienstbaarheid, en zullen geen gebruik maken van fysieke bestraffingen, dreigingen met geweld of andere vormen van fysiek, seksueel, psychologisch of verbaal misbruik als een methode van discipline of controle.

4. Het bieden van rechtvaardige lonen, werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden. Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat de werktijden, lonen en secundaire arbeidsboorwaarden in overeenstemming zijn met de wetten en industrienormen, inclusief die met betrekking tot minimumlonen, overuren, andere beloningsaspecten en wettelijk verplichte uitkeringen.

5. Het aanmoedigen van een divers personeelsbestand en een werkplek bieden die vrij is van discriminatie. Leveranciers dienen arbeidsbesluiten te nemen op basis van kwalificaties, vaardigheden, prestaties en ervaring, en niet op basis van persoonlijke kenmerken of overtuigingen.

6. Het respecteren van het recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Leveranciers dienen het recht van werknemers te respecteren om zich al dan niet bij vakbonden aan te sluiten en de vrijheid van collectieve onderhandeling wanneer de plaatselijke wetgeving dergelijke rechten toekent.

7. Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het proactief aanpakken van gezondheids- en veiligheidsrisico’s om te zorgen voor een incidentvrije omgeving waar arbeidsletsels en beroepsziekten worden voorkomen. Bovendien dienen de leveranciers te zorgen voor drinkbaar water en adequate toiletten; nooduitgangen en essentiële brandveiligheidsuitrusting; noodhulppakketten en toegang tot noodhulpdiensten, waaronder milieudiensten, brandweer en medische diensten.

8. Het milieubewust uitvoeren van werkzaamheden. Leveranciers dienen zich te houden aan alle toepasselijke milieuwetten en -voorschriften en dienen bij hun activiteiten de mogelijkheden in acht te nemen voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen, recycling, vermindering van het gebruik van bronnen en vervuilingsbestrijding om te zorgen voor schonere lucht en schoner water en om het storten van afval te verminderen.

9. Het eerlijk concurreren in relatie tot de activiteiten van het Bedrijf. Leveranciers dienen zich aan de toepasselijke wetgeving te houden inzake omkoping en corruptie, concurrentie of het eigendom en gebruik van intellectuele eigendomsrechten. Het aanbieden, verstrekken of aanvaarden van steekpenningen, smeergeld of iets van waarde om een ongeoorloofd zakelijk voordeel te behalen, ondermijnt het vrije ondernemerschap en de essentie van eerlijke concurrentie. Bovendien is het ten strengste verboden om afspraken te maken met klanten, leveranciers, overheidsfunctionarissen of andere derden om via ongepaste of illegale middelen een persoonlijk of zakelijk voordeel te behalen.

10. Het naleven van het bedrijfsbeleid inzake geschenken en vermaak en belangenverstrengeling in de omgang met medewerkers van het Bedrijf. Het is leveranciers verboden geschenken aan te bieden of te verstrekken aan werknemers van het Bedrijf die in strijd zijn met het beleid van het Bedrijf inzake geschenken en entertainment en het beleid inzake belangenverstrengeling. Houd er rekening mee dat dit beleid van toepassing is op ALLE werknemers en afdelingen van het Bedrijf. U mag NOOIT door een werknemer van het Bedrijf gevraagd worden om een geschenk of entertainment te bieden, en het is VERBODEN geschenken/entertainment te bieden aan een werknemer of afdeling van het Bedrijf. Schending van dit beleid kan de zakelijke beslissingen van het Bedrijf op ongepaste wijze beïnvloeden of resulteren in een oneerlijk voordeel, hetgeen kan resulteren in het onmiddellijke verlies van alle bestaande en toekomstige zaken met het Bedrijf.

Toepassing op onderaannemers

Deze Gedragscode voor Leveranciers geldt ook voor elke onderaannemer(s) van de Leverancier die goederen of diensten aan de Leverancier levert (leveren). De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor de naleving door deze onderaannemer(s), alsof deze de Leverancier was (waren).

Inspectie

Na voorafgaande kennisgeving kan het Bedrijf redelijkerwijs inspecties uitvoeren om te controleren of de Leverancier zich houdt aan de Gedragscode voor Leveranciers. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de onderaannemers van de Leverancier te inspecteren op naleving van de Gedragscode voor Leveranciers van het Bedrijf en de Leverancier zal behulpzaam zijn bij de vereiste inspectie.

In het geval van niet-naleving

Indien de leverancier deze Gedragscode voor leveranciers niet naleeft, kan het bedrijf eisen dat de leverancier een correctief actieplan uitvoert om de niet-naleving binnen een bepaalde (schriftelijk aan het Bedrijf meegedeelde) termijn ongedaan te maken. Als de Leverancier de toezegging van het correctieve actieplan niet nakomt, kan het Bedrijf de zakenrelatie beëindigen, met inbegrip van opschorting van toekomstige bestellingen en mogelijk beëindiging van de huidige productie. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Leverancier verantwoordelijk te stellen voor redelijke kosten voor het onderzoek naar niet-naleving.

The Company encourages Supplier to utilize the following reporting mechanisms if Supplier has knowledge that a Company employee is engaging in (or has engaged in) conduct that violates any of the Company’s policies referenced herein.

Het Bedrijf moedigt de Leverancier aan gebruik te maken van de volgende meldingsmechanismen als de Leverancier weet dat een medewerker van het Bedrijf zich schuldig maakt (of schuldig heeft gemaakt) aan gedrag dat een van de hierin genoemde beleidsregels van het Bedrijf schendt.

August 1, 2014