See content specific to your location.
Continue

1. Auteursrecht

Alle auteursrechten op deze website zijn eigendom van Velcro IP Holdings LLC en haar filialen (“Velcro Companies”) en zijn hierbij voorbehouden. Velcro Companies geeft u hierbij toestemming om een enkele kopie te maken van de inhoud op deze website voor uw gebruik bij het leren over, het evalueren van, of het verwerven van de diensten of producten van Velcro Companies. U stemt ermee in dat elke gemaakte kopie de mededeling “Velcro IP Holdings LLC. Alle rechten voorbehouden’’ moet bevatten. Er wordt u geen andere toestemming verleend om de inhoud van deze website af te drukken, te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te verzenden, te uploaden, te downloaden, op te slaan, uit te voeren, in het openbaar weer te geven, te wijzigen of aan te passen.

2. Handelsmerken

Deze website bevat veel handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Velcro Companies. Al deze merken en namen zijn eigendom van Velcro Companies. U erkent dat u geen recht of belang heeft in de handelsmerken, en u komt overeen dat u geen actie zult ondernemen om dergelijke rechten te registreren of anderszins te belemmeren, inclusief, maar niet beperkt tot, het registreren van enig merk dat verwarrend veel lijkt op enig merk of handelsnaam van Velcro Companies. Handelsmerken van andere partijen worden waar mogelijk aangeduid en Velcro Companies erkent hun rechten. Zie onze Handelsmerkenpagina voor meer informatie.

3. Disclaimer

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel er inspanningen zijn ondernomen om deze website nuttig en nauwkeurig te maken, kan Velcro Companies de nauwkeurigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt niet garanderen wegens het open karakter van deze website, en de mogelijkheid van fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie. ALLE OP DEZE WEBSITE GEPLAATSTE MATERIALEN WORDEN AANGEBODEN “ZOALS ZIJ ZIJN” EN ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. VELCRO COMPANIES WIJST ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VELCRO COMPANIES GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OP DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. VELCRO COMPANIES GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULT U GERECHTIGD ZIJN OM VAN VELCRO COMPANIES ENIGE INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN (INCLUSIEF SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN ZAKEN, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEBRUIK), AL DAN NIET GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE WEBSITE OF PRODUCTEN DIE VIA DEZE WEBSITE ZIJN AANGESCHAFT, ZELFS INDIEN VELCRO COMPANIES OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN GARANTIES OF VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN IN DEZE VOORWAARDEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

4. Inzet voor privacy

Het is het beleid van Velcro Companies om te voldoen aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Velcro Companies zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, distribueren of beschikbaar maken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor zover vereist door de wet of voor zover nodig voor Velcro Companies om producten of diensten aan u te leveren. Velcro Companies erkent het belang van de bescherming van informatie die via de Website wordt doorgegeven en streeft ernaar veiligheidsmaatregelen te nemen om al deze informatie te beschermen. Velcro Companies kan echter niet garanderen dat elektronische handel of communicatie volledig veilig is. Velcro Companies zal redelijke maatregelen nemen die erop gericht zijn om alle persoonlijk identificeerbare of klantspecifieke informatie te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

5. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Velcro Companies onderschrijft of controleert dergelijke websites niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enig gebruik dat u maakt van dergelijke websites of enige goederen of diensten die u eventueel via dergelijke websites aanschaft. Bovendien is het linken naar of framing van een deel van deze website niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velcro Companies.

6. Informatieverstrekking

VELCRO COMPANIES WIL GEEN VERTROUWELIJKE OF BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE VAN U ONTVANGEN VIA DEZE WEBSITE, TENZIJ U EEN APARTE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST HEEFT GETEKEND DOOR VELCRO BEDRIJVEN MET BETREKKING TOT HET DELEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE. DOOR HET OVERDRAGEN AAN VELCRO COMPANIES VAN INFORMATIE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE OPMERKINGEN, SUGGESTIES, IDEEËN, GRAFIEKEN OF ANDERE INFORMATIE VIA DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS VIA ELEKTRONISCHE MIDDELEN ZONDER EEN APARTE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET VELCRO COMPANIES MET BETREKKING TOT UW INFORMATIEVERSTREKKING, BEGRIJPT U EN STEMT U ERMEE IN DAT VELCRO COMPANIES HET EXCLUSIEVE EIGENDOM ZAL HEBBEN VAN ALLE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE RECHTEN OP DERGELIJKE INFORMATIE, ZONDER COMPENSATIE OF ANDERE VERPLICHTINGEN AAN U, EN U DOET ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN EN STEMT ERMEE IN GEEN RECHTEN OP DERGELIJKE INFORMATIE TE DOEN GELDEN TEGENOVER VELCRO COMPANIES.

7. Schadeloosstelling

In verband met uw toegang tot deze website gaat u ermee akkoord Velcro Companies schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen dreigend of daadwerkelijk verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) geleden of opgelopen door Velcro Companies als gevolg van uw inbreuk op de Voorwaarden van de website of uw nalatig, opzettelijk, frauduleus of onwettig handelen of nalaten in verband met uw gebruik van deze website.

Meer informatie

Voor vragen over onze juridische informatie of andere intellectuele eigendommen, kunt u ons een e-mailen sturen via legal@velcro.com.